ဓာတ်ပုံ Galleries

သဘာဝရှုခင်းနှစ်ခုကို တူညီပုံမပေါ်ပါ။ အကိုကြည့်ပါ သဘာဝရှုခင်းများ နေထိုင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုက်များကို သဘာဝအတိုင်း အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းများကို အမြန်ကြည့်ရှုရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယခင် Yard Tour ပွဲများတွင် ပြသထားသည့် ကိုက်များကို ကြည့်ပါ။