လယ်သမားက စတော်ဘယ်ရီ ကိုင်တယ်။

လယ်သမားက စတော်ဘယ်ရီ ကိုင်တယ်။

လယ်သမားတစ်ဦးသည် ရိတ်သိမ်းပြီးသော စတော်ဘယ်ရီသီးပုံးကို သယ်ဆောင်လာသည်။ အသီးအနှံများသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သီးနှံများဖြစ်ပြီး Headwaters တွင် လုပ်ကိုင်သည့် အမျိုးအစားများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။