လူမျိုးအလိုက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ စိုက်ဧက

လူဖြူနှင့် လူဖြူမဟုတ်သော စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများကြား မျိုးနွယ်စုအလိုက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ စိုက်ဧကများ ကွာဟမှုကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် infographic

EMSWCD မှဂရပ်ဖစ်၊ ဒေတာအရင်းအမြစ်- USDA သန်းခေါင်စာရင်း၊ 2017 ခုနှစ်