အကျိုးပြု အင်းဆက်များ ၃

ဝတ်မှုန်ကူးသော မြက်ခင်း

ဤဝတ်မှုန်ကူးသော မြက်ခင်းကို ကျောရိုးမဲ့ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ နေထိုင်ရာများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Xerces Society နှင့် ပူးပေါင်း၍ တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။